CircNet 2.0: An updated database for exploring circular RNA regulatory networks in cancers

Yigang Chen, Lantian Yao, Yun Tang, Jhih Hua Jhong, Jingting Wan, Jingyue Chang, Shidong Cui, Yijun Luo, Xiaoxuan Cai, Wenshuo Li, Qi Chen, Hsi Yuan Huang, Zhuo Wang, Weiming Chen, Tzu Hao Chang, Fengxiang Wei, Tzong Yi Lee, Hsien Da Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「CircNet 2.0: An updated database for exploring circular RNA regulatory networks in cancers」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology