Circadian regulation of apolipoprotein gene expression affects testosterone production in mouse testis

Luda Yang, Tiantian Ma, Lijia Zhao, Haizhen Jiang, Jing Zhang, Dongyao Liu, Linlin Zhang, Xiaoyu Wang, Tao Pan, Haisen Zhang, Aihua Wang, Hsu Wen Chao, Yaping Jin, Huatao Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Circadian regulation of apolipoprotein gene expression affects testosterone production in mouse testis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology