Chinese herbal medicine treatment improves the overall survival rate of individuals with hypertension among type 2 diabetes patients and modulates in vitro smooth muscle cell contractility

Ying Ju Lin, Tsung Jung Ho, Yi Chun Yeh, Chi Fung Cheng, Yi Tzone Shiao, Chang Bi Wang, Wen Kuei Chien, Jin Hua Chen, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Cheng Wen Lin, Hao Yu Pang, Jaung Geng Lin, Yu Ching Lan, Yu Huei Liu, Shih Yin ChenFuu Jen Tsai, Wen Miin Liang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

24 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chinese herbal medicine treatment improves the overall survival rate of individuals with hypertension among type 2 diabetes patients and modulates in vitro smooth muscle cell contractility」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences