Chemokine IP-10 is correlated with cardiac responses and status of infection with HIV and HCV in methadone maintenance patients

Sheng Wen Liu, Yu Li Liu, Ling-Ling Hwang, Sheng Chang Wang, Hsiang Wei Kuo, Shiow Ling Wu, Yu Wen E Dai, Shu Chih Liu, Ing Kang Ho, Andrew C H Chen, Chin Fu Hsiao, Hsiao Hui Tsou

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chemokine IP-10 is correlated with cardiac responses and status of infection with HIV and HCV in methadone maintenance patients」主題。共同形成了獨特的指紋。