Chemical chaperone and inhibitor discovery: potential treatments for protein conformational diseases

Jian-Hua Zhao, Hsuan-Liang Liu, Hsin-Yi Lin, Chih-Hung Huang, Hsu-Wei Fang, Shiao-Shing Chen, Yih Ho, Wei-Bor Tsai, Wen-Yih Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Chemical chaperone and inhibitor discovery: potential treatments for protein conformational diseases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds