Characterization of the GNMT-HectH9-PREX2 tripartite relationship in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma

Chung Hsien Li, Chia Hung Yen, Yen Fu Chen, Kuo Jui Lee, Cheng Chieh Fang, Xian Zhang, Chih Chung Lai, Shiu Feng Huang, Hui Kuan Lin, Yi Ming Arthur Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization of the GNMT-HectH9-PREX2 tripartite relationship in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences