Characterization of chicken-derived antibody against Alpha-Enolase of Streptococcus pneumoniae

Chi Hsin Lee, Chao Jung Wu, Yi Yuan Yang, Wei Chu Wang, Sy Jye Leu, Cheng Tsang Wu, Pei Shih Kao, Ko Jiunn Liu, Bor Yu Tsai, Yu Wei Chiang, Yan Chiao Mao, Nhlanhla Benedict Dlamini, Jungshan Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Characterization of chicken-derived antibody against Alpha-Enolase of Streptococcus pneumoniae」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology