Characterization of a transgenic mouse model exhibiting spontaneous lung adenocarcinomas with a metastatic phenotype

Hsuen Wen Chang, Zih Miao Lin, Min Ju Wu, Li Yu Wang, Yen Hung Chow, Shih Sheng Jiang, Hui Ju Ch'ang, Vincent H.S. Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果