Characteristics of Chinese herbal medicine usage in ischemic heart disease patients among type 2 diabetes and their protection against hydrogen peroxide-mediated apoptosis in H9C2 cardiomyoblasts

Fuu Jen Tsai, Tsung Jung Ho, Chi Fung Cheng, Yi Tzone Shiao, Wen Kuei Chien, Jin Hua Chen, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Ting Hsu Lin, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Ju Pi Li, Cheng Wen Lin, Jaung Geng Lin, Yu Ching Lan, Yu Huei Liu, Chien Hui Hung, Jung Chun Lin, Chih Chien Lin, Chih Ho LaiWen Miin Liang, Ying Ju Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characteristics of Chinese herbal medicine usage in ischemic heart disease patients among type 2 diabetes and their protection against hydrogen peroxide-mediated apoptosis in H9C2 cardiomyoblasts」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences