Changing trends in antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates in Taiwan, 2006-2007

Chien Feng Li, Meei Fang Liu, Zhi Yuan Shi, Po Ren Hsueh, Chun Hsing Liao, Tsrang Neng Jang, Shih Ming Tsao, Hsiang Chi Kung, Gwo Jong Hsu, Yu Jen Cheng, Hsiu Chen Lin, Yung Ching Liu, Yin Ching Chuang, Lih Shinn Wang, Chih Ming Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Changing trends in antimicrobial susceptibility of Streptococcus pneumoniae isolates in Taiwan, 2006-2007」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences