Cerebral autoregulation in panic disorder

Yuh Jen Wang, Chih Ping Chung, Wen Yung Sheng, A. Ching Chao, Chen Jee Hong, Han Hwa Hu

研究成果: 雜誌貢獻快報同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1246-1248
頁數3
期刊Journal of Psychiatric Research
44
發行號16
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 1 2010
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 精神病學和心理健康
  • 生物精神病學

引用此