Celecoxib enhances the therapeutic efficacy of epirubicin for Novikoff hepatoma in rats

Tian Huei Chu, Hoi Hung Chan, Tsung Hui Hu, E. Ming Wang, Yi Ling Ma, Shih Chung Huang, Jian Ching Wu, Yi Chen Chang, Wen Tsan Weng, Zhi Hong Wen, Deng Chyang Wu, Yi Ming Arthur Chen, Ming Hong Tai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Celecoxib enhances the therapeutic efficacy of epirubicin for Novikoff hepatoma in rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences