Caregiver support groups in patients with dementia: A meta-analysis

Ling Yu Chien, Hsin Chu, Jong Long Guo, Yuan-Mei Liao, Lu-I Chang, Chiung Hua Chen, Kuei-Ru Chou

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

173 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Caregiver support groups in patients with dementia: A meta-analysis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences