Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity and its amelioration by Agaricus blazei Murrill extract in a mouse model

Jin Biou Chang, Ming Fang Wu, Yi Yuan Yang, Sy Jye Leu, Yung Liang Chen, Chun Shu Yu, Chieh Chih Yu, Shu Jen Chang, Hsu Feng Lu, Jing Gung Chung

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity and its amelioration by Agaricus blazei Murrill extract in a mouse model」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds