Cancer-Secreted miR-105 destroys vascular endothelial barriers to promote metastasis

Weiying Zhou, Miranda Y. Fong, Yongfen Min, George Somlo, Liang Liu, Melanie R. Palomares, Yang Yu, Amy Chow, Sean Timothy Francis O'Connor, Andrew R. Chin, Yun Yen, Yafan Wang, Eric G. Marcusson, Peiguo Chu, Jun Wu, Xiwei Wu, Arthur Xuejun Li, Zhuo Li, Hanlin Gao, Xiubao RenMark P. Boldin, Pengnian Charles Lin, Shizhen Emily Wang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1058 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cancer-Secreted miR-105 destroys vascular endothelial barriers to promote metastasis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences