Cancer-Derived Succinate Promotes Macrophage Polarization and Cancer Metastasis via Succinate Receptor

Jing Yiing Wu, Tsai Wang Huang, Yi Ting Hsieh, Yi Fu Wang, Chia Chien Yen, Guan Lin Lee, Chang Ching Yeh, Yi Jen Peng, Ya Yi Kuo, Hsiu Ting Wen, Hui Chen Lin, Cheng Wen Hsiao, Kenneth K. Wu, Hsing Jien Kung, Yu Juei Hsu, Cheng Chin Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

172 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cancer-Derived Succinate Promotes Macrophage Polarization and Cancer Metastasis via Succinate Receptor」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences