Calcium pyrophosphate deposition pseudoabscess

Jen Yee Hong, Yu Sheng Chang, Chung Tei Chou, Chang Youh Tsai, Wei Sheng Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Calcium pyrophosphate deposition pseudoabscess」主題。共同形成了獨特的指紋。