Breakdown in the temporal and spatial organization of spontaneous brain activity during general anesthesia

Jianfeng Zhang, Zirui Huang, Yali Chen, Jun Zhang, Diana Ghinda, Yuliya Nikolova, Jinsong Wu, Jianghui Xu, Wenjie Bai, Ying Mao, Zhong Yang, Niall Duncan, Pengmin Qin, Hao Wang, Bing Chen, Xuchu Weng, Georg Northoff

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

42 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Breakdown in the temporal and spatial organization of spontaneous brain activity during general anesthesia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences