Brain abscesses in children - a cooperative study of 83 cases

Tai-Tong Wong, Liang Shong Lee, Huei Shong Wang, Ein Yian Shen, Wei Chorong Jaw, Chi Hsiun Chiang, Ching Shing Chi, Kun Long Hung, Wen Yu Liou, Yu Zen Shen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

43 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Brain abscesses in children - a cooperative study of 83 cases」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences