Bovine induced pluripotent stem cells are more resistant to apoptosis than testicular cells in response to mono-(2-ethylhexyl) phthalate

Ying Chu Lin, Kung Kai Kuo, Kenly Wuputra, Shih Han Lin, Chia Chen Ku, Ya Han Yang, Shin Wei Wang, Sheng Wen Wang, Deng Chyang Wu, Chun Chien Wu, Chee Yin Chai, Cheng Lung Lin, Chang Shen Lin, Masayuki Kajitani, Hiroyuki Miyoshi, Yukio Nakamura, Shinichi Hashimoto, Kouji Matsushima, Chunyuan Jin, Shau Ku HuangShigeo Saito, Kazunari K. Yokoyama

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

21 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bovine induced pluripotent stem cells are more resistant to apoptosis than testicular cells in response to mono-(2-ethylhexyl) phthalate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science