Body mass index and outcome of acute myocardial infarction - Is there an obesity paradox?

Chin Chang Cheng, Wei Chun Huang, Kuan Rau Chiou, Feng Yu Kuo, Cheng Hung Chiang, Jin Shiou Yang, Ko Long Lin, Shin Hung Hsiao, Hwong Ru Hwang, Guang Yuan Mar, Shoa Lin Lin, Chuen Wang Chiou, Chun Peng Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Body mass index and outcome of acute myocardial infarction - Is there an obesity paradox?」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences