Biomaterial-induced conversion of quiescent cardiomyocytes into pacemaker cells in rats

Yu Feng Hu, An Sheng Lee, Shih Lin Chang, Shien Fong Lin, Ching Hui Weng, Hsin Yu Lo, Pei Chun Chou, Yung Nan Tsai, Yen Ling Sung, Chien Chang Chen, Ruey Bing Yang, Yuh Charn Lin, Terry B.J. Kuo, Cheng Han Wu, Jin Dian Liu, Tze Wen Chung, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Biomaterial-induced conversion of quiescent cardiomyocytes into pacemaker cells in rats」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds