Bio-inspired JPEG XR CODEC design for lossless HDR biomedical image

Yi Shen Shih, Wen Chih Zhang, Hsuan Shen, Yi Hsiang Yang, Shung Ting Sun, Chi Chang Wu, Yaw Chern Lee, Sung Shine Lee, Sheng Chieh Huang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bio-inspired JPEG XR CODEC design for lossless HDR biomedical image」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering