Benzo(a)pyrene Enhanced Dermatophagoides Group 1 (Der f 1)-Induced TGFβ1 Signaling Activation Through the Aryl Hydrocarbon Receptor–RhoA Axis in Asthma

Eryi Wang, Wei Tu, Danh C. Do, Xiaojun Xiao, Shehar B. Bhatti, Liteng Yang, Xizhuo Sun, Damo Xu, Pingchang Yang, Shau Ku Huang, Peisong Gao, Zhigang Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Benzo(a)pyrene Enhanced Dermatophagoides Group 1 (Der f 1)-Induced TGFβ1 Signaling Activation Through the Aryl Hydrocarbon Receptor–RhoA Axis in Asthma」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences