Bajiaolian poisoning-a poisoning with high misdiagnostic rate

Shang Lin Chou, Ming Yueh Chou, Wei Fong Kao, David H T Yen, Liang Yu Yen, Chun I. Huang, Chen Hsen Lee

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bajiaolian poisoning-a poisoning with high misdiagnostic rate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences