Bacterial communities in semen from men of infertile couples: Metagenomic sequencing reveals relationships of seminal microbiota to semen quality

Shun Long Weng, Chih Min Chiu, Feng Mao Lin, Wei Chih Huang, Chao Liang, Ting Yang, Tzu Ling Yang, Chia Yu Liu, Wei Yun Wu, Yi An Chang, Tzu Hao Chang, Hsien Da Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

182 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bacterial communities in semen from men of infertile couples: Metagenomic sequencing reveals relationships of seminal microbiota to semen quality」主題。共同形成了獨特的指紋。

Immunology and Microbiology