Autophagy facilitates cytokine-induced ICAM-1 expression

Chi-Yun Wang, Tzu-Hui Chiang, Chia-Ling Chen, Po-Chun Tseng, Shun-Yi Chien, Yi-Jui Chuang, Tsan-Tzu Yang, Chia-Yuan Hsieh, Pui-Ching Choi, Chiou Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Autophagy facilitates cytokine-induced ICAM-1 expression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences