Automated segmentation and quantification of white matter hyperintensities in acute ischemic stroke patients with cerebral infarction

Jang Zern Tsai, Syu Jyun Peng, Yu Wei Chen, Kuo Wei Wang, Chen Hua Li, Jing Yi Wang, Chi Jen Chen, Huey Juan Lin, Eric Edward Smith, Hsiao Kuang Wu, Sheng Feng Sung, Poh Shiow Yeh, Yue Loong Hsin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

34 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Automated segmentation and quantification of white matter hyperintensities in acute ischemic stroke patients with cerebral infarction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Neuroscience