Automated osteoporosis classification and T-score prediction using hip radiographs via deep learning algorithm

Yu Pin Chen, Wing P. Chan, Han Wei Zhang, Zhi Ren Tsai, Hsiao Ching Peng, Shu Wei Huang, Yeu Chai Jang, Yi Jie Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

指紋

深入研究「Automated osteoporosis classification and T-score prediction using hip radiographs via deep learning algorithm」主題。共同形成了獨特的指紋。