Autoimmunity in dengue virus infection

Chiou Feng Lin, Huan Yao Lei, Ching Chuan Lui, Hsiao Sheng Lui, Trai Ming Yeh, Shun Hua Chen, Yee Shin Lin

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Autoimmunity in dengue virus infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Immunology and Microbiology