Author Correction: Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blocker monotherapy retard deterioration of renal function in Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (2694), 10.1038/s41598-019-38991-z)

Cai Mei Zheng, Jia Yi Wang, Tzu Ting Chen, Yun Chun Wu, Yi Lien Wu, Hsin Ting Lin, Sheng Po Chiu, Tian Jong Chang, Jing Quan Zheng, Nain Feng Chu, Yu Me Lin, Sui Lung Su, Kuo Cheng Lu, Jin Shuen Chen, Fung Chang Sung, Chien Te Lee, Yu Yang, Shang Jyh Hwang, Ming Cheng Wang, Yung Ho HsuHung Yi Chiou, Senyeong Kao, Mei Yi Wu, Yuh Feng Lin

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

摘要

An amendment to this paper has been published and can be accessed via a link at the top of the paper.
原文英語
文章編號6631
期刊Scientific Reports
10
發行號1
DOIs
出版狀態已發佈 - 12月 1 2020

ASJC Scopus subject areas

  • 多學科

指紋

深入研究「Author Correction: Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blocker monotherapy retard deterioration of renal function in Taiwanese chronic kidney disease population (Scientific Reports, (2019), 9, 1, (2694), 10.1038/s41598-019-38991-z)」主題。共同形成了獨特的指紋。

引用此