Associations of melatonin receptor gene polymorphisms with Graves' disease

Jiunn Diann Lin, Shun Fa Yang, Yuan Hung Wang, Wen Fang Fang, Ying Chin Lin, Bing Chun Liou, Yuh Feng Lin, Kam Tsun Tang, Chao Wen Cheng

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Associations of melatonin receptor gene polymorphisms with Graves' disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience