Association of ORAI1 haplotypes with the risk of HLA-B27 positive ankylosing spondylitis

James Cheng Chung Wei, Jeng Hsien Yen, Suh Hang Hank Juo, Wei Chiao Chen, Yu Shiuan Wang, Yi Ching Chiu, Tusty Jiuan Hsieh, Yuh Cherng Guo, Chun Huang Huang, Hui Po Wang, Ruey Hong Wong, Ke Li Tsai, Yang Chang Wu, Hsueh Wei Chang, Edward Hsi, Wei Pin Chang, Wei Chiao Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association of ORAI1 haplotypes with the risk of HLA-B27 positive ankylosing spondylitis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology