Association of human height-related genetic variants with familial short stature in Han Chinese in Taiwan

Ying Ju Lin, Wen Ling Liao, Chung Hsing Wang, Li Ping Tsai, Chih Hsin Tang, Chien Hsiun Chen, Jer Yuarn Wu, Wen Miin Liang, Ai Ru Hsieh, Chi Fung Cheng, Jin Hua Chen, Wen Kuei Chien, Ting Hsu Lin, Chia Ming Wu, Chiu Chu Liao, Shao Mei Huang, Fuu Jen Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association of human height-related genetic variants with familial short stature in Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences