Association between regional economic status and renal recovery of dialysis-requiring acute kidney injury among critically ill patients

Chih Chung Shiao, Yu Hsing Chang, Ya Fei Yang, En Tzu Lin, Heng Chih Pan, Chih Hsiang Chang, Chun Te Huang, Min Tsung Kao, Tzung Fang Chuang, Yung Chang Chen, Wei Chih Kan, Feng Chi Kuo, Te Chuan Chen, Yung Ming Chen, Chih Jen Wu, Hung Hsiang Liou, Kuo Cheng Lu, Vin Cent Wu, Tzong Shinn Chu, Mai Szu WuKwan Dun Wu, Ji Tseng Fang, Chiu Ching Huang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Association between regional economic status and renal recovery of dialysis-requiring acute kidney injury among critically ill patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences