Assessing late cardiopulmonary function in patients with repaired tetralogy of fallot using exercise cardiopulmonary function test and cardiac magnetic resonance

Ming Chun Yang, Chun An Chen, Hsin Hui Chiu, Ssu Yuan Chen, Jou Kou Wang, Ming Tai Lin, Shuenn Nan Chiu, Chun Wei Lu, Shu Chien Huang, Mei Hwan Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Assessing late cardiopulmonary function in patients with repaired tetralogy of fallot using exercise cardiopulmonary function test and cardiac magnetic resonance」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences