Arthrospira Enhances Seroclearance in Patients with Chronic Hepatitis B Receiving Nucleos(t)ide Analogue through Modulation of TNF-α/IFN-γ Profile

Sheng Jie Shiue, Chao Ling Cheng, Han Shiang Shiue, Chun Nan Chen, Sheng Wei Cheng, Li Wei Wu, Ganbolor Jargalsaikhan, Tze Sian Chan, Hsin Yi Lin, Ming Shun Wu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Arthrospira Enhances Seroclearance in Patients with Chronic Hepatitis B Receiving Nucleos(t)ide Analogue through Modulation of TNF-α/IFN-γ Profile」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences