Antipsychotic medications and stroke in schizophrenia: A case-crossover study

Wen Yin Chen, Lian Yu Chen, Hsing Cheng Liu, Chi Shin Wu, Shu Yu Yang, Chun Hung Pan, Shang Ying Tsai, Chiao Chicy Chen, Chian Jue Kuo

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antipsychotic medications and stroke in schizophrenia: A case-crossover study」主題。共同形成了獨特的指紋。

Neuroscience