Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae isolated in Taiwan: An island-wide surveillance study between 1996 and 1997

Chang Phone Fung, Bor Shen Hu, Sai Cheong Lee, Peter Yuk Fong Liu, Tsrang Neng Jang, Hsieh Shong Leu, Benjamin I. Kuo, Muh Yung Yen, Cheng Yi Liu, Yung Chin Liu, Yeu Jun Lau, Kwok Woon Yu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

37 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antimicrobial resistance of Streptococcus pneumoniae isolated in Taiwan: An island-wide surveillance study between 1996 and 1997」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences