Antibody profiling of bipolar disorder using escherichia coli proteome microarrays

Po Chung Chen, Guan Da Syu, Kuo Hsuan Chung, Yu Hsuan Ho, Feng Hsiang Chung, Pao Huan Chen, Jyun Mu Lin, Yi Wen Chen, Shang Ying Tsai, Chien Sheng Chen

研究成果: 雜誌貢獻評論/辯論同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)2299
頁數1
期刊Molecular and Cellular Proteomics
14
發行號8
DOIs
出版狀態已發佈 - 8月 1 2015

ASJC Scopus subject areas

  • 分析化學
  • 生物化學
  • 分子生物學

引用此