Antiangiogenic activities and cisplatin-combined antitumor activities of BPR0L075

Ching Ping Chen, Chih Bo Hu, Kai Chia Yeh, Jen Shin Song, Teng Kuang Yeh, Fei Feng Tung, Ling Ling Hwang, Huan Yi Tseng, Yu Chen Huang, Horng Shing Shy, Su Huei Hsieh, Chien Chang Shen, Hsin Sheng Wang, Hsing Pang Hsieh, Jing Ping Liou, Yu Sheng Chao, Chiung Tong Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Antiangiogenic activities and cisplatin-combined antitumor activities of BPR0L075」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences