Anti-proliferative and gene expression actions of resveratrol in breast cancer cells in vitro

Yu Tang Chin, Meng Ti Hsieh, Sheng Huei Yang, Po Wei Tsai, Shwu Huey Wang, Ching Chiung Wang, Yee Shin Lee, Guei Yun Cheng, Wei Chun HuangFu, David London, Heng Yuan Tang, Earl Fu, Yun Yen, Leroy F. Liu, Hung Yun Lin, Paul J. Davis

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Anti-proliferative and gene expression actions of resveratrol in breast cancer cells in vitro」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences