Anogenital lymphangioma circumscriptum masquerading as condyloma accuminata

Cheng Chang Chang, Mou Y. Peng, Hung Cheng Lai, Mu Hsien Yu, Tang Yuan Chu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文英語
頁(從 - 到)1093-1094
頁數2
期刊Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
83
發行號11
DOIs
出版狀態已發佈 - 11月 2004
對外發佈

ASJC Scopus subject areas

  • 婦產科

引用此