An integrated system of RBCs sorting and Brownian motion bio-sensing technique

Yu Jui Fan, Ching Jiun Lee, Jen Hao Hsu, Yi Hsing Liu, Szu I. Yeh, Horn Jiunn Sheen, Shiming Lin, Jing Fa Tsai

研究成果: 書貢獻/報告類型會議貢獻

指紋

深入研究「An integrated system of RBCs sorting and Brownian motion bio-sensing technique」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science