An ATP-sensitive phosphoketolase regulates carbon fixation in cyanobacteria

Kuan Jen Lu, Chiung Wen Chang, Chun Hsiung Wang, Frederic Y.H. Chen, Irene Y. Huang, Pin Hsuan Huang, Cheng Han Yang, Hsiang Yi Wu, Wen Jin Wu, Kai Cheng Hsu, Meng Chiao Ho, Ming Daw Tsai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An ATP-sensitive phosphoketolase regulates carbon fixation in cyanobacteria」主題。共同形成了獨特的指紋。

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology