Altered task modulation of global signal topography in the default-mode network of unmedicated major depressive disorder

Xiang Lu, Jian feng Zhang, Feng Gu, Hong xing Zhang, Meng Zhang, Hai san Zhang, Rui ze Song, Ya chen Shi, Kun Li, Bi Wang, Zhi jun Zhang, Georg Northoff

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Altered task modulation of global signal topography in the default-mode network of unmedicated major depressive disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Neuroscience