All-trans Retinoic Acid Increases Notch1 Transcript Expression in Acute Promyelocytic Leukemia

Jen Tsun Lin, Ming Shiuan Wu, Wei Shu Wang, Chueh Chuan Yen, Tzeon Jye Chiou, Jin Hwang Liu, Mu Hua Yang, Ta Chon Chao, Shu Chaou Chou, Po Min Chen

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「All-trans Retinoic Acid Increases Notch1 Transcript Expression in Acute Promyelocytic Leukemia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences