Alcohol drinking obliterates the inverse association between serum retinol and risk of head and neck cancer

Ken Chung Chen, Wei Ting Hsueh, Chun Yen Ou, Cheng Chih Huang, Wei Ting Lee, Sheen Yie Fang, Sen Tien Tsai, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Jiunn Liang Wu, Chia Jui Yen, Yuan Hua Wu, Forn Chia Lin, Ming Wei Yang, Jang Yang Chang, Hsiao Chen Liao, Shang Yin Wu, Jenn Ren Hsiao, Chen Lin Lin, Yi Hui WangYa Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Alcohol drinking obliterates the inverse association between serum retinol and risk of head and neck cancer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Neuroscience

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology