Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode

Di Yan Wang, Chuan Yu Wei, Meng Chang Lin, Chun Jern Pan, Hung Lung Chou, Hsin An Chen, Ming Gong, Yingpeng Wu, Chunze Yuan, Michael Angell, Yu Ju Hsieh, Yu Hsun Chen, Cheng Yen Wen, Chun Wei Chen, Bing Joe Hwang, Chia Chun Chen, Hongjie Dai

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

436 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Advanced rechargeable aluminium ion battery with a high-quality natural graphite cathode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds