ABCB1 gene polymorphisms are associated with the severity of major depressive disorder and its response to escitalopram treatment

Keh Ming Lin, Yen Feng Chiu, I. Ju Tsai, Chia Hui Chen, Winston W. Shen, Shu Chih Liu, Shao Chun Lu, Chia Yih Liu, Mei Chun Hsiao, Hwa Sheng Tang, Shen Ing Liu, Liang Huey Chang, Chi Shin Wu, Hsiao Hui Tsou, Ming Hsien Tsai, Chun Yu Chen, Su Mei Wang, Hsiang Wei Kuo, Ya Ting Hsu, Yu Li Liu

研究成果: 雜誌貢獻文章同行評審

74 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「ABCB1 gene polymorphisms are associated with the severity of major depressive disorder and its response to escitalopram treatment」主題。共同形成了獨特的指紋。

Neuroscience